BARBARA HELMER: ‘GLOW’

Fri 3 March - Thu 13 April 2023

03 maart t/m 13 april 2023

U bent van harte welkom tijdens de opening:
VRIJDAG 03 MAART, 17.00 uur.

Schoonheid is overal te vinden.

Barbara Helmer (1966) is beeldend kunstenaar in Rotterdam. Ze is schilder, en daarnaast tekent en zeefdrukt ze, maakt risoprints en muurschilderingen. Haar werk gaat over fracties, kleine delen van een geheel. Over licht dat door een object schijnt, of erop reflecteert. Het verwijst naar juwelen, kwarts en mineralen en op een meer abstracte manier naar gekoppelde vormen. Haar werken zijn gelaagde abstracties gebaseerd op de contouren van edelstenen.

De beelden die een uitgangspunt vormen voor Helmers werk komen uit verschillende bronnen: haar directe omgeving, haar fotografisch werk, de natuur, tijdschriften, prenten en zelfs gebruiksaanwijzingen. Haar manier van kijken en observeren weerspiegelt haar verlangen om deze bronnen te vertalen in schilderkunstige processen. Helmer past zorgvuldig verschillende technieken toe en haar beheersing van een methode is essentieel voor het bereiken van specifieke effecten en een kwalitatief hoogwaardig schilderij. Haar abstracte schilderijen, vaak op MDF, worden veelal in series gemaakt en zijn tegelijkertijd unieke kunstwerken.

Tijdens de opening zal Barbara haar nieuwe magazine presenteren met daarin werk van de afgelopen jaren. Speciaal voor deze tentoonstelling zal er een limited-edition zeefdruk van Barbara Helmer verkrijgbaar zijn bij Off Hook.

Extra:
Zaterdag 18 maart 2023, 20.00 uur
Optreden: Buck Moon

Dit duo uit Duitsland bestaat uit Julius Ménard en Julian Flemming en haalt geluiden uit hun instrumentatie van klankschalen, gestreken gitaren, etherische zang en omgekeerde gitaarloops. Deze zijn als veldopnames van de geest -abstract, maar zeer herkenbaar. Ze triggeren een soort universele herinnering, een sterke aanwezigheid van de dingen die afwezig zijn.

Volg Off Hook op Instagram en Facebook voor foto’s en informatie en volg het proces.

03 March – 13 April 2023

You are most welcome to the opening:
FRIDAY 03 MARCH, 17.00 hrs.

Beauty can be found everywhere.

Barbara Helmer (1966) is a visual artist in Rotterdam. She is a painter, and in addition she draws and does screen printing, risoprints and murals. Her work is about fractions, small parts of a whole. About light shining through an object or reflecting on it. It refers to jewelry, quartz, and minerals, and in a more abstract way to linked forms. Her works are layered abstractions based on the contours of gemstones.

The images that form a starting point for Helmer’s work come from a variety of sources: her immediate environment, her photographic work, nature, magazines, prints and even instruction manuals. Her way of looking and observing reflects her desire to translate these sources into painterly processes. Helmer carefully applies various techniques, and her mastery of a method is essential to achieving specific effects and a high-quality painting. Her abstract paintings, often on MDF, are mostly produced in series and are at the same time unique works of art.

During the opening Barbara will present her new magazine containing work from the past few years. Especially for this exhibition, a limited-edition screen print by Barbara Helmer will be available at Off Hook.

Extra:
Saturday, March 18, 2023, 8 p.m.
Performance: Buck Moon

This duo from Germany consists of Julius Ménard and Julian Flemming and extracts sounds from their instrumentation of singing bowls, strung guitars, ethereal vocals and inverted guitar loops. These are like field recordings of the mind -abstract, but very recognizable. They trigger a kind of universal memory, a strong presence of those things that are absent.

Follow Off Hook on Instagram and Facebook for photos and information and follow the process.

  3 March 2023 - 13 April 2023
  standard opening hours
  OFF HOOK