Jan van der Ploeg: Both Sides

Fri 8 March - Fri 3 May 2024

OFF HOOK presenteert met trots de solotentoonstelling BOTH SIDES van Jan van der Ploeg van 8 maart – 3 mei 2024.

U bent van harte welkom op de opening op vrijdag 8 maart om 17 uur.

De Amsterdamse kunstenaar Jan van der Ploeg is een toonaangevend vertegenwoordiger van de hedendaagse geometrische abstractie in Nederland. Van der Ploeg werkt op het grensvlak van minimalistische schilderkunst en architectonische interventies om de erfenis van de kunstenaars en architecten geassocieerd met De Stijl (1917 – 1931) te herinterpreteren. In zijn grootschalige site-specific muurschilderingen en schilderijen op canvas breidt de kunstenaar deze iconische eerdere experimenten energiek uit.

De praktijk van de kunstenaar is gebaseerd op het idee dat de schilderkunst van oorsprong een relatief beperkte taal omvat – een taal van vorm, kleur, historisch precedent – en dat door het gehoorzamen aan bepaalde regels complexe intuïties kunnen worden uitgedrukt en een onderscheidende orde kan worden gecreëerd. Van der Ploeg’s scherpe en geometrisch gedurfde werken combineren een zeer onderscheidend en persoonlijk vocabulaire dat herkenbaar is aan de details, precisie en balans.

Ongetwijfeld biedt deze esthetische taal van het ‘moeiteloze evenwicht’ een enigszins vertrouwd speelveld dat zich uitbreidt naar de sympathieke weerklank die de muurschilderingen creëren met hun tijdelijke locatie. Maar in feite komt het meesterschap van de kunstenaar voort uit een leven lang onderzoek naar de talen van architecturale nuance, site-specific abstractie, geometrie, kleur en perceptie: de zinsleer van De Stijl die in onze hedendaagse wereld wordt gekatapulteerd.

Van der Ploeg heeft honderden muurschilderingen gemaakt op verschillende internationale locaties, waaronder musea, galeries, bedrijfsruimten, openbare ruimten en privéruimten, waarin de erfenis van deze volkstaal wordt onderzocht.

Voor de tentoonstelling BOTH SIDES in OFF HOOK heeft Jan van der Ploeg twee muurschilderingen ontworpen die naast werk op doek gepresenteerd zullen worden.

Speciaal voor deze tentoonstelling wordt er op initiatief van Off Hook een nieuwe zeefdruk van Jan van der Ploeg vervaardigt in samenwerking met Zeefdruk Atelier Hogeland in Warffum.

(eng:)
OFF HOOK is pleased to present the solo exhibition BOTH SIDES by Jan van der Ploeg from 8 March – 3 May 2024.

You are most welcome to attend the opening on Friday, March 8, at 5 p.m.

The Amsterdam-based artist Jan van der Ploeg is a leading representative of contemporary geometric abstraction in the Netherlands. Van der Ploeg works at the interface of minimalist painting and architectural intervention to reinterpret the legacy of the artists and architects associated with the Dutch De Stijl (1917 – 1931). In his large-scale site responsive wall paintings and paintings on canvas, the artist energetically extends these iconic earlier experiments.

The artist’s practice is based on the idea that, at its origins, painting comprises a relatively limited language – one of form, color, historical precedent – and that by obeying certain rules, complex intuitions can be expressed, and a distinctive order created. Van der Ploeg’s hard edged and geometrically bold works blend a very distinctive and personal vocabulary which is recognizable in its detail, precision, and balance.

No doubt, this aesthetic language of the ‘effortless equilibrium’ provides a somewhat familiar playground which expands to the sympathetic resonance the wall-paintings create with their temporary locale. But in fact, the artist’s mastery comes from a lifetime exploring the languages of architectural-nuance, site-specific abstraction, geometry, color and perception: the syntax of De Stijl which is catapulted into our contemporary world.

Van der Ploeg has produced many hundreds of wall paintings in various international locations including museums, galleries, corporate, public, and private spaces exploring the legacies of this vernacular.

For the exhibition BOTH SIDES in OFF HOOK, Jan van der Ploeg has designed two site specific wall paintings which will be presented alongside work on canvas.

Especially for this exhibition, a new silkscreen by Jan van der Ploeg is being produced in collaboration with Zeefdruk Atelier Hogeland in Warffum at the initiative of Off Hook.

  8 March 2024 - 3 May 2024
  standard opening hours
  OFF HOOK